Javni poziv za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Polzela
Datum objave: 11.2.2016 | Rok oddaje: 31.12.2016

 Na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v občini Polzela (Polzelan, uradni poročevalec Občine Polzela št. 3/2015), objavlja Občina Polzela

Javni poziv

za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav

na območju Občine Polzela

 

I. Predmet razpisa

 

Sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) - individualnih ali skupinskih, velikosti do 50 PE (populacijskih ekvivalentov) v Občini Polzela.

II. Upravičenci do sredstev

(1) Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja so upravičeni investitorji:

-              fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Polzela in

-              pravne osebe s sedežem podjetja v Občini Polzela

za obstoječe stanovanjske objekte in druge objekte, ki odvajajo odpadne fekalne vode (v nadaljevanju enote) na delu območja Občine Polzela, kjer z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Polzela ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja.

 (2) Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja so upravičeni tudi investitorji iz prvega odstavka tega člena na območju aglomeracij, ki so določene z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne vode v Občini Polzela, kadar so stroški izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja na takšnem območju nesorazmerno visoki.

Več v prilogi...

Dokumenti: