JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE POLZELA V LETU 2017
Datum objave: 13.6.2017 | Rok oddaje: 14.7.2017
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na podlagi 2. odstavka 8. člena Odloka o priznanjih Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela, Uradne objave, št. 7/13) objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV
ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE POLZELA V LETU 2017I.
Za leto 2017 Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, razpisuje naslednja priznanja:

1. ČASTNI OBČAN
Naziv častni občan Občine Polzela se podeljuje posameznikom za posebno pomembna dejanja, delo in zasluge, ki pomenijo izjemen prispevek k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Polzela v Republiki Sloveniji ali na mednarodnem področju.

V koledarskem letu se podeli največ en naziv častnega občana.

2. GRB OBČINE POLZELA
Grb Občine Polzela se podeljuje posameznikom, družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam za izredno življenjsko delo ali vrhunske uspehe in dosežke, ki so pomembni za ugled in razvoj Občine Polzela.

V koledarskem letu se podelita največ dva grba.

3. PLAKETA OBČINE POLZELA
Plaketa Občine Polzela se podeljuje posameznikom, družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam za pomembne dosežke v krajšem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje delo.

V koledarskem letu se podelijo največ tri plakete.

4. PRIZNANJE »INOVATOR«
Priznanje “Inovator“ se lahko podeli posamezniku ali skupini posameznikov za dosežke na področju inovacijske dejavnosti.

več.....

Dokumenti: