POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV KANDIDATOV ZA ČLANE KRAJEVNIH ODBOROV - ZAKLJUČENO
Datum objave: 16.7.2015 | Rok oddaje: 21.8.2015
Na podlagi 6. člena Odloka o ustanovitvi Krajevnih odborov v Občini Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave št. 3/2015) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

o b j a v l j a

POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV KANDIDATOV ZA ČLANE KRAJEVNIH ODBOROV


V Občini Polzela se ustanovijo naslednji krajevni odbori:
1.    Krajevni odbor Andraž nad Polzelo, ki ima 7 članov
2.    Krajevni odbor Breg pri Polzeli, ki ima 7 članov
3.    Krajevni odbor Dobrič, ki ima 5 članov
4.    Krajevni odbor Ločica ob Savinji, ki ima 7 članov
5.    Krajevni odbor Orova vas, ki ima 5 članov
6.    Krajevni odbor Podvin pri Polzeli, ki ima 5 članov
7.    Krajevni odbor Polzela, ki ima 7 članov
8.    Krajevni odbor Založe, ki ima 5 članov.

Kandidate za posamezni krajevni odbor lahko predlaga vsak občan, ki ima stalno prebivališče v krajevnem odboru, za katerega predlaga kandidate.

Predlog mora biti vložen v pisni obliki, k predlogu mora biti priloženo pisno soglasje predlaganega kandidata. Obrazec je dostopen v priponki.

Predloge pošljite na naslov Občine Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela ali po e-pošti na naslov: obcina.polzela@polzela.si, do vključno 21. avgusta 2015.

Komisija bo pravočasno prispele predloge proučila in oblikovala sklep o imenovanju članov v Krajevne odbore ter ga posredovala v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu Občine Polzela.

V pozivu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.


Predsednik
Niko Kač l. r.   
Dokumenti: