Razpis za zbiranje predlogov za pridobitev priznanj v Občini Polzela - ZAKLJUČENO
Datum objave: 26.5.2015 | Rok oddaje: 21.8.2015
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na podlagi 2. odstavka 8. člena Odloka o priznanjih Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela, Uradne objave 7/2013) objavlja

javni razpis za
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV
ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE POLZELA V LETU 2015


I.
Za leto 2015 Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, razpisuje naslednja priznanja:

1. ČASTNI OBČAN
Naziv častni občan Občine Polzela se podeljuje posameznikom za posebno pomembna dejanja, delo in zasluge, ki pomenijo izjemen prispevek k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Polzela v Republiki Sloveniji ali na mednarodnem področju.

V koledarskem letu se podeli največ en naziv častnega občana.

2. GRB OBČINE POLZELA
Grb Občine Polzela se podeljuje posameznikom, družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam za izredno življenjsko delo ali vrhunske uspehe in dosežke, ki so pomembni za ugled in razvoj Občine Polzela.

V koledarskem letu se podelita največ dva grba.

3. PLAKETA OBČINE POLZELA

Plaketa Občine Polzela se podeljuje posameznikom, družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam za pomembne dosežke v krajšem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje delo.

V koledarskem letu se podelijo največ tri plakete.

4. PRIZNANJE »INOVATOR«

Priznanje “Inovator“ se lahko podeli posamezniku ali skupini posameznikov za dosežke na področju inovacijske dejavnosti.

II.
Predlagatelji za podelitev priznanj so lahko fizične ali pravne osebe. Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za podelitev priznanja.

Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen v pisni obliki z obrazložitvijo. Obrazec je dostopen na spletni strani www.polzela.si  (Razpisi in objave) ali v sprejemni pisarni Občine Polzela.

III.
Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati:
-    ime, priimek in naslov predlagatelja
-    ime, priimek, naslov predlagane osebe oz. družbe, zavoda, skupnosti, društva ali pravne osebe.

Obrazložitev predloga za priznanja mora vsebovati:
-    za posameznika: kratek življenjepis z navedbo prejetih priznanj (katero priznanje je posameznik že prejel), s poudarkom na tistih zaslugah, zaradi katerih se daje predlog za priznanje;
-    za družbe, zavode, skupnosti, društva in pravne osebe: kratek prikaz razvoja in uspešnosti poslovanja z navedbo prejetih priznanj (katero priznanje in kdaj je bilo podeljeno), z utemeljitvijo tistih dosežkov, zaradi katerih se predlaga priznanje.


IV.
Predloge za podelitev priznanj Občine Polzela 2014 pošljite na naslov Občine Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela ali po e-pošti na naslov: obcina.polzela@polzela.si, s pripisom »za Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – PRIZNANJA 2015 » do vključno 21. avgusta 2015.

Komisija bo pravočasno prispele predloge proučila in oblikovala sklep o podelitvi priznanj z obrazložitvijo ter ga posredovala v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu Občine Polzela.

Občinska priznanja bo podelil župan na Slavnostni akademiji ob občinskem prazniku, 1. oktobra 2015.


V.
Razpis je objavljen v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela,  na spletni strani www.polzela.si in na oglasni deski občine.Niko Kač, l. r.
Predsednik

Dokumenti: