Javni poziv za izbiro izvajalca za »Izvajanje zimske službe na območju občine Polzela v zimski sezoni 2016-2018« - ZAKLJUČENO
Datum objave: 17.10.2016 | Rok oddaje: 28.10.2016
Javni poziv za izbiro izvajalca za »Izvajanje zimske službe na območju občine Polzela
v zimski sezoni 2016-2018«


Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici oziroma ovoju, tako da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici oziroma ovoju mora biti nalepljen izpolnjen Obrazec št. D/11 (vsebovan v prilogi).

Ponudniki oddajo ponudbe ter spremembe in umike ponudb s priporočeno pošiljko po pošti na naslov naročnika, ali predajo ponudbo osebno na vložišče naročnika na naslovu Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela.

Ponudba bo štela za pravočasno, če bo predložena ali bo prispela po pošti na zgoraj navedeni naslov do petka, 28. 10. 2016 do 9:00 ure.

Vse nepravočasno predložene ponudbe (ne glede na datum oddaje na pošto oziroma nepravočasno dostavo ponudbe v primeru dostave kurirske službe) bodo izločene iz postopka odpiranja ponudb in bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

Po poteku roka za predložitev ponudb ponudniki ne morejo več spremeniti oddanih ponudb, jih dopolniti ali nadomestiti z novimi, naročnik pa jih ne sme prevzeti. Umik ponudbe v času po poteku roka za predložitev ponudbe in poteku veljavnosti ponudbe, bo imel za posledico unovčenje zavarovanja za resnost ponudbe.

Odpiranje ponudb bo javno. Odpiranje ponudb bo v petek, 28. 10. 2016 ob 10:00 uri na Občini Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, I. nadstropje, sejna soba.
Dokumenti: