RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI ZA IZBOR IZVAJALCA ZA »GRADNJO JAVNE RAZSVETLJAVE POLZELA« - zaključeno!
Datum objave: 1.7.2014 | Rok oddaje: 9.7.2014
V skladu z določili Zakona o javnem naročanju, Občina Polzela vabi ponudnike, da oddajo svojo pisno ponudbo po zahtevah iz razpisne dokumentacije.
Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo v postopku javnega naročanja.
Oddaja javnega naročila se vodi na podlagi 30. a člena, v povezavi s 24. členom  Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 ter 18/11 v nadaljevanju ZJN-2),  
Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku najkasneje do srede  09. julija 2014  do 10.00 ure v tajništvo Občine Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela.

Dokumenti: