INOVATOR LETA SSD 2017
Datum objave: 5.3.2018 | Rok oddaje: 4.4.2018
OBMOČNO RAZVOJNO PARTNERSTVO
»SPODNJE SAVINJSKE DOLINE«
Občina Braslovče, Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Tabor, Občina Vransko, Občina Žalec

objavlja na osnovi Pravilnika o podeljevanju nagrad in priznanj za inovacije
razpis za podelitev nagrad in priznanj

INOVATOR LETA SSD 2017

v kategorijah:

patenti,
izboljšave izdelkov,
izboljšave tehnoloških postopkov.

Za nagrado in priznanje lahko kandidirajo fizične osebe – avtorji inovacij s stalnim bivališčem
na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec,

ali

fizične osebe – avtorji inovacij, ki so svojo inovacijo razvili in implementirali na območju teh
občin in s svojo inovacijo še niso kandidirali na razpisu "Inovator občine Žalec" ali na razpisu
"Inovator leta SSD".

Prijave na razpis sprejema do 31. marca 2018
Razvojna agencija Savinja, Ul. heroja Staneta 3, 3310 Žalec.
Dokumenti: