JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA ČLANE SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU OBČINE POLZELA
5.12.2018
Na podlagi 56. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 5/16), Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidatov za člane  
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Polzela
Dokumenti: