ZA PROJEKT VREDEN SKORAJ 1,5 MILIJONA EVROV PODPISAN DOGOVOR OBČIN BRASLOVČE, POLZELA IN ŽALEC
10.10.2018
V okviru Dogovora za razvoj regije – Savinjske regije, je bil  21. junija 2018 s strani Ministrstva za gospodarstvo razvoj in tehnologije (MGRT) – ministra Zdravka Počivalška in vodstva Razvojnega sveta Savinjske regije podpisan dodatek, kamor je umeščen tudi prednostni projekt občin Spodnje Savinjske doline (SSD): Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje – Občine Braslovče, Polzela in Žalec. S tem se je projekt prednostno umestil v direktno potrditev, za katero je potrebno pripraviti še vlogo in jo v naslednjih mesecih oddati na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP).

Pred podpisom dogovora županov Jožeta Kužnika (Občina Polzela), Branimirja Strojanška (Braslovče) in Janka Kosa (Žalec) je Stojan Praprotnik iz Razvojne agencije Savinja povedal, da izhajajoč iz osnovne zahteve in zaveze Slovenije do EU, morajo biti aglomeracijska območja, od koder odvajamo in čistimo odpadne vode, v velikosti najmanj 2000 PE, v najkrajšem času priključena najmanj 98 % glede na stalno populacijo naselij aglomeracije. Ta strogi cilj moramo doseči v 6 mesecih po zaključku operacije. V nasprotnem primeru lahko ministrstvo zahteva vračilo sredstev. Občine partnerice bodo tako sklenile sporazum o sodelovanju na skupnem projektu, pripravi vloge za koriščenje sredstev in izvajanju projekta v naslednjih letih do konca leta 2020.

Vsaka posamezna vključena občina znotraj bo investitor komunalne infrastrukture na območju njene občine in sicer gre za sledeča območja izgradnje:
Prva faza kanalizacije Orla vas, druga faza izgradnja kanalizacije Parižlje, v Občini Braslovče, tretja faza izgradnje sekundarne kanalizacije Breg pri Polzeli v Občini Polzela, četrti fazi izgradnja kanalizacije Glavni trg Polzela, prav tako v Občini Polzela in peta faza gradnja kanalizacije v Šempetru v Savinjski dolini ( VI. Faza) v Občini Žalec.

Imenovali so odgovornega vodjo projekta, Občino Braslovče in odbor za koordinacijo operacije, ki ga sestavljajo predstavniki sodelujočih občin (za Braslovče Milan Šoštarič - vodja projekta, za Polzelo Magda Cilenšek in za Žalec Marjeta Kočevar), predstavnik Javnega komunalnega podjetja Žalec, ter predstavnik organizacije, izbrane za administrativno koordinacijo in vodenje operacije v fazi izvajanja pa RA Savinja.        
Ocenjena vrednost upravičenih stroškov projekta je 1.494.985,94 evrov, deleži udeležbe na skupnih neupravičenih stroških pa so glede na deleže posameznih faz sledeči: Občina Braslovče kot vodilni partner  44,5 %, Občina Polzela 35,5 % in Občina Žalec 20,0 %.

Tone Tavčer

Na sliki: Med podpisom sporazuma v sejni sobi Občine Braslovče, župan Občine Polzela Jože Kužnik, župan Občine Braslovče Branimir Strojanšek in Občine Žalec župan Janko Kos.