SPREJETA JE DOLGOROČNA RAZVOJNA STRATEGIJA OBČINE POLZELA DO LETA 2028
17.4.2018
Občinski svet je na seji 10. aprila 2018 soglasno sprejel Dolgoročno razvojno strategijo Občine Polzela za obdobje 2018 – 2028, ki ob Občinskem prostorskem načrtu, predstavlja drugi najvišji krovni strateški dokument Občine Polzela. Nastajala je malo več kot eno leto in prikazuje podobo občine, kakršno želijo imeti njeni občani. Opredeljuje izhodiščno stanje, prednosti, slabosti, izzive in priložnosti ter razvojne usmeritve na vseh področjih življenja v občini. Dodan je še okvirni prioritetni nabor projektov, ki se bo usklajeval in dopolnjeval v okviru sprejemanja vsakokratnih proračunov občine glede na cilje, zastavljene v strategiji.

Vizija Občine Polzela so aktivni občani, ki bodo soustvarjali uspešno, prijazno, napredno, čisto, zdravo, privlačno, strpno, varno, inovativno, navdihujočo in odprto lokalno skupnost, ki bo ponujala odlične bivalne in delovne pogoje, s katerimi bo vabila in zadržala občane, gospodarstvenike, podjetnike, turiste in druge.

Na podlagi postavljene vizije, so v strategiji v ospredju izpostavljene naslednje vrednote:
1.    negovanje tradicije oz. preteklosti,
2.    spoštovanje vsakega posameznika, njegovih potreb in njegovega položaja ter spodbujanje k uresničevanju osebnih in širših družbenih ciljev,
3.    spoštovanje družbenih norm in pravil,
4.    zagotavljanje socialne pravičnosti,
5.    spodbujanje in spoštovanje znanja, inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetništva,
6.    stremljenje k odličnosti,
7.    spoštovanje različnosti oz. drugačnosti in spodbujanje timskega dela,
8.    spoštovanje različnih generacij in spodbujanje njihovega sodelovanja, povezovanja ter proaktivnega delovanja.

Glavna prioriteta Občine Polzela so čim bolj zadovoljni občani, kar si bo prizadevala doseči predvsem s skrbjo za urejeno infrastrukturo, z omogočanjem pogojev za razvoj lokalnega gospodarstva in s skrbjo za čisto okolje ter poudarjanjem trajnostnega razvoja in z dostopnostjo javne uprave ter javnih storitev, kot so šolstvo, otroško varstvo, oskrba starostnikov, kultura in zdravstvo.

Občina Polzela se bo v prihodnjih letih osredotočila na izvedbo nekaterih večjih projektov, predvsem znotraj tistih dejavnosti, pri katerih potenciali niso doseženi in so ukrepi najpotrebnejši. Prioriteta bo namenjena ureditvi infrastrukture:
- rekonstrukcije in novogradnje cest in pločnikov,
- izgradnja Kulturno-izobraževalnega medgeneracijskega centra (KIMC) Polzela,
- ureditev javne razsvetljave v nižinskem delu občine,
- energetske sanacije javnih stavb,
- ureditev komunalne infrastrukture v poslovnih conah.

Vzporedno se bodo izvajali tudi drugi, manjši projekti, ki bodo prispevali k uresničevanju zastavljenih ciljev ter so tudi že vključeni v občinski proračun in občinske načrte razvojnih programov.

Občinski proračun pa ne bo dovolj za uresničitev vsega zapisanega, zato se bomo morali s skupnimi močmi truditi pridobivati finančna sredstva tudi na evropskih razpisih in ustvarjati vezi z investitorji iz zasebnega področja ter izvajati projekte javno-zasebnega partnerstva.
Dolgoročno razvojno strategijo Občine Polzela za obdobje 2018 – 2028, so lahko pogledate na spletni strani občine www.polzela.si v zavihku »razpisi in objave- druge objave«.

Alenka Kočevar
Dokumenti: