OBČINA POLZELA JAVNO OBJAVLJA PROSTO STROKOVNO TEHNIČNO DELOVNO MESTO
11.7.2017
Polzela, 23. 6. 2017
Št.: 110-6/2017-1

Na podlagi sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF)  in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F in 52/16)  Občina Polzela javno objavlja

prosto strokovno tehnično delovno mesto FINANČNIK VII/2-I

V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
-    univerzitetna izobrazba (ekonomska smer) oziroma druga stopnja (ekonomska smer)
-    8 let delovnih izkušenj
-    znanje uradnega jezika,
-    državljanstvo Republike Slovenije,
-    ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
-    zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovno področje:
-    svetovanje županu, direktorju občinske uprave pri pripravi predloga in kasneje realizaciji proračuna ter opravljanje najzahtevnejših del in nalog s finančnega področja proračunskega porabnika,
-    pripravljanje in sodelovanje pri izdelavi vseh navodil povezanih s finančnim poslovanjem proračunskega uporabnika,
-    koordiniranje med nadzorniki porabe proračunskih sredstev (računsko sodišče, proračunska inšpekcija, notranja kontrola) in proračunskim uporabnikom ter sodelovanje pri pripravi ustreznih pojasnil odmikov, kadar je to potrebno,
-    sodelovanje pri najzahtevnejših projektnih in drugih nalogah povezanih z delovanjem organa ,
-    izdelovanje vseh likvidnostnih načrtov in spremljanje realizacije/odstopanj realiziranega od načrtovanega in analiz ter predlogov, kadar so le ti potrebni ter priprava vseh gradiv, pojasnil in utemeljitev za potrebe računskega sodišča in notranje revizije,
-    pripravljanje predlogov potrebnih prerazporeditev med proračunskimi postavkami in znotraj njih ter pisno utemeljevanje,
-    vodenje poslovnih knjig,
-    usklajevanje sintetične in analitične evidence,
-    izvajanje nalog v zvezi s pripravo in obračunom plač in drugih stroškov dela,
-    izstavljanje računov, vodenje analitične evidence neplačnikov ter priprava predlogov za izterjavo,
-    druge finančno računovodske naloge in dela po navodilih nadrejenega.Prijava mora vsebovati naslednje pisne izjave:
1.    izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;

2.    izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter na kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu;

3.    izjavo kandidata, da:
-    je državljan Republike Slovenije,
-    ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
       uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
       mesecev,
-    zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

4.    izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Občini Polzela pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradnih evidenc drugih organov, na podlagi 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku. V primeru, da kandidat ne bo soglašal, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

5.    kratek življenjepis, kjer kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja, sposobnosti in veščine, ki jih je pridobil.

Kandidat morajo k svoji prijavi priložiti  dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki so že delali na samostojnem delovnem mestu Finančnika (predvsem finančnik proračuna občine oziroma drugih proračunskih uporabnikov).

Delovno mesto »FINANČNIK VII/2-I« je strokovno tehnično delovno mesto. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje določen čas 6 mesecev s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Občine Polzela. Predviden pričetek dela je 1. 9. 2017.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje po e-pošti na naslov obcina.polzela@polzela.si ali v zaprti ovojnici z označbo: »Za javno objavo – FINANČNIK VII/2-I« na naslov: Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela.

Rok za vlaganje prijav je 20 dni po javni objavi na spletni strani Občine Polzela in na Zavodu RS za zaposlovanje.

Kandidati bodo o ne izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po opravljeni izbiri.

Informacije o izvedbi javne objave daje direktorica občinske uprave, Alenka Kočevar, 03 703 32 00.    Jože Kužnik
župan

Posredovano:
-    spletna stran www.polzela.si
-    zbirka dokumentarnega gradiva, tu